การทำถนนโครงการจัดสรร


 

 การเขียนผังโครงการของการจัดสรร 

งานบดอัดดินเพื่อทำถนน และที่จอดรถ รวมทั้งเพื่อก่อสร้างต่างๆ

 


 

การเขียนแผนผังโครงการของการจัดสรรที่ดิน ที่จะทำให้คณะกรรมการพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในการยื่นคำขอครั้งแรกเลยไม่ต้องนำกลับไปแก้ไข แล้วยื่นขออนุญาตเข้ามาใหม่อีก ซึ่งจะทำให้เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุซึ่งการเขียนแผนผังให้ได้รับอนุญาตภายในครั้งเดียว ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่เขียนให้ถูกต้องตรงตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนด ฯ เท่านั้น สำหรับในกรุงเทพมหานครข้อกำหนด ฯ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน คือข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2550 ข้อกำหนด ฯ ฉบับนี้เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำแผนผังโครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน เพื่อประโยชน์ในการอนามัยชุมชน การคมนาคม และความปลอดภัย ตลอดจนระบบและมาตรฐานของสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อีกทั้งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในโครงการจัดสรรที่ดิน ดังนั้น วันนี้เราจะมาพูดถึง การเขียนแผนผังโครงการในส่วนของการจัดทำสาธาธารณูปโภคที่สำคัญ ๆ คือ


1. ถนน โดยปกติในโครงการจัดสรรที่ดินโดยทั่วๆไป จะมีถนนอยู่ 2 ประเภท คือ 


1.1  ถนนในโครงการ  หมายถึง ถนนที่ผ่านหน้าที่ดินแปลงย่อยทุกแปลงในโครงการเพื่อให้ที่ดินแต่ละแปลงมีทางเข้าออก ถนนประเภทนี้จะมีหลายสายในโครงการ แต่ละสายจะมีขนาดความกว้างไม่เท่ากัน แล้วแต่ว่าถนนสายนั้นรองรับปริมาณการใช้จากที่อยู่อาศัย คือจำนวนที่ดินแปลงย่อยและเนื้อที่โครงการเป็นจำนวนเท่าไร เช่น บริเวณนี้มีพื้นที่ 50 ไร่ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 100 ไร่และมีที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่ 300 แปลงขึ้นไป แต่ไม่เกิน 499 แปลง ถนนในบริเวณนี้ต้องจัดทำให้มีเขตทางไม่ต่ำกว่า 16.00 เมตร ผิวจราจรไม่ต่ำกว่า 12.00 เมตร ซึ่งจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ เพราะจะมีคนใช้ประโยชน์ในส่วนนี้มาก แต่ในส่วนอื่นๆ ที่เหลือของโครงการ ก็สามารถจัดทำถนนให้มีขนาดเล็กลงไปตามลำดับ เพราะในส่วนนี้จะมีผู้อยู่อาศัยน้อยลง การใช้ประโยชน์ก็ย่อมจะน้อยตามลงไปด้วย แต่สำหรับหลักเกณฑ์ที่กำหนดว่า จำนวนเนื้อที่เท่าใด จำนวนที่ดินแปลงย่อยเท่าใดถึงจะต้องจัดทำถนนให้มีขนาดกว้างกี่เมตรนั้น ในข้อกำหนด ฯ ได้ระบุไว้อย่างละเอียดแล้ว

           
          การจัดทำถนนในโครงการแต่ละสายนั้น ต้องไม่สร้างให้เป็นเส้นตรงยาวเกินกว่า 600 เมตร และความยาวของถนนจากทางแยกหน้า ถึงอีกทางแยกหนึ่งต้องไม่เกิน 300 เมตร ถนนทุกสายต้องแสดงเครื่องหมายจราจร สันชะลอความเร็วหรือลูกระนาดบริเวณทางร่วมทางแยกด้วยที่กำหนดไว้เชนนี้ก็เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้รถใช้ถนนนั่นเอง อีกประการหนึ่งที่สำคัญมากคือที่ดินที่นำมาจัดทำเป็นถนนในโครงการนี้ ต้องป็นที่ดินที่เป็นชื่อของผู้จัดสรรที่ดินเท่านั้น จะเป็นที่ดินที่เป็นชื่อของบุคคลอื่นแล้วนำมาจัดเป็นถนนในโครงการ โดยการยอมให้ผู้จัดสรรที่ดินใช้สิทธิในถนนโดยการจดทะเบียนภาระจำยอม หรือที่เรียกง่ายๆ ว่าถนนภาระจำยอม ไม่ได้โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังอีกหลายเรื่อง

1.2. ถนนประเภทที่สอง คือ ถนนนอกโครงการ  เป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างโครงการกับทางสาธารณประโยชน์ เรียกง่าย ๆ ว่าเป็นทางเข้าออกโครงการ ซึ่งโดยหลักแล้วถนนประเภทนี้ต้องจัดทำให้มีขนาดและมาตรฐาน เช่นเดียวกันถนนในโครงการดังที่กล่าวมาข้างต้น แต่ด้วยที่เหตุที่ถนนส่วนนี้เป็นถนนนอกโครงการ ข้อกำหนด ฯ  จึงค่อนข้างจะมีความยืดหยุ่นในการจัดทำมากกว่าถนนในโครงการ คือที่ดินนำมาจัดทำไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อของผู้จัดสรรที่ดินแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะเป็นที่ดินของบุคคลอื่นก็ได้ แล้วจดทะเบียนภาระจำยอม ยอมให้ที่ดินในโครงการจัดสรรใช้เป็นทางเข้าออกได้ ซึ่งต่อไปเราจะเรียกถนนประเภทนี้ว่า ถนนภาระจำยอม

          
          เรื่องถนนภาระจำยอม ยังมีอีกกรณีหนึ่งที่ผู้จัดสรรที่ดินนิยมนำมาใช้ คือการทำโครงการโดยจัดถนนภาระจำยอมผ่ากลางโครงการ ซึ่งแต่เดิมสามารถทำได้ แต่ต่อมาปรากฏว่ามีปัญหาให้เกิดข้อร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยหลาย ๆ หมู่บ้าน เนื่องจากเจ้าของโครงการซื้อที่ดินด้านในแล้วขยายโครงการต่อไปเรื่อย ๆ โดยอาศัยที่ดินภาระจำยอมเป็นทางเข้าออกโครงการใหม่ ทำให้ผู้ซื้อโครงการเดิมได้รับความเดือดร้อน เพราะมีการใช้ถนนมากขึ้น จนเกิดปัญหาการจราจรภายในหมู่บ้าน ในปัจจุบันคณะกรรมการจึงสั่งให้ผู้จัดสรรที่ดินจัดทำโครงการแยกเป็น 2 โครงการ โดยใช้ทางภาระจำยอมนั้นเป็นทางเข้าออก ส่วนในโครงการทั้ง 2 ก็ต้องไปจัดรูปแปลง จัดทำสาธารณูปโภคใหม่ให้ได้เกณฑ์ตามข้อกำหนด ฯ ต่อไป ดังนั้น หากมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้น ผู้จัดสรรที่ดินก็ควรจะเขียนแผนผังโครงการแยกมาเป็น 2 โครงการเลยในคราวเดียว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                       เครดิตที่มาเนื้อหา :  thai contractors.com
ผลงานที่ผ่านมาของบริษัท

ออกแบบสร้างบ้านบนที่ดินลูกค้า

ออกแบบ Garage-Carcare & Service (CG-1)

ออกแบบ-สร้าง ศูนย์เเต่งรถครบวงจร

งานออกแบบ Garage Service (GP-4)

รวมงานออกแบบ-ก่อสร้าง สระว่ายน้ำ

งานออกแบบ-สร้างที่จอดรถให้เช่า (CP-9)

งานออกแบบ-สร้างบ้านสไตล์ลอฟท์โมเดิร์น

ออกแบบ-สร้างอาคารจอดรถให้เช่า(CPS-1)สาระน่ารู้งานก่อสร้าง

ความรู้ เรื่องสระว่ายน้ำ

ระบบสระว่ายน้ำแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ

การกู้เงินธนาคารซื้อบ้าน

อยากกู้ซื้อบ้าน…ทำยังไงให้ธนาคารอนุมัติ

วันมงคล ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2566

การหาฤกษ์ หาวันดีๆ วันมงคล ปี 2566

การทำถนนโครงการจัดสรร

การทำถนนโครงการจัดสรร

ระยะถอยร่นของอาคาร

แนวถอยร่น ระยะห่างเเนวเขต-ที่ดิน

น้ำรั่วซึม แก้ไขยังไง

น้ำรั่วซึม การเเก้ปัญหาที่คนมีบ้านควรรู้

ไม้มงคล 9 อย่าง

ไม้มงคล 9 อย่าง ปลูกไว้ในบ้าน

งานก่อสร้าง กับ ที่ปรึกษา

สร้างบ้านหรือสร้างอพาร์ทเมนท์ ควรจะมีที่ปรึกษาให้เข้ามาช่วยดูแล

ผลงานที่ผ่านมา

ออกแบบสร้างบ้านบนที่ดินลูกค้า

ออกแบบ Garage-Carcare & Service (CG-1)

ออกแบบ-สร้าง ศูนย์เเต่งรถครบวงจร

งานออกแบบ Garage Service (GP-4)

รวมงานออกแบบ-ก่อสร้าง สระว่ายน้ำ

งานออกแบบ-สร้างที่จอดรถให้เช่า (CP-9)

งานออกแบบ-สร้างบ้านสไตล์ลอฟท์โมเดิร์น

ออกแบบ-สร้างอาคารจอดรถให้เช่า(CPS-1)

ออกแบบสร้างบ้านบนที่ดิน

ออกแบบสร้างบ้านบนที่ดินลูกค้า

ออกแบบ Garage & Carcare (CG-1)

ออกแบบ Garage-Carcare & Service (CG-1)

ออกแบบ-สร้าง ศูนย์เเต่งรถครบวงจร

ออกแบบ-สร้าง ศูนย์เเต่งรถครบวงจร

งานออกแบบ Garage Service (GP-4)

งานออกแบบ Garage Service (GP-4)

งานออกแบบ-ก่อสร้าง สระว่ายน้ำ

รวมงานออกแบบ-ก่อสร้าง สระว่ายน้ำ

ออกแบบ - สร้างที่จอดรถให้เช่า (CP-9)

งานออกแบบ-สร้างที่จอดรถให้เช่า (CP-9)

งานออกแบบ สร้างบ้านสไตล์ลอฟท์โมเดิร์น

งานออกแบบ-สร้างบ้านสไตล์ลอฟท์โมเดิร์น

ออกแบบ-สร้าง อาคารจอดรถให้เช่า (CPS-1)

ออกแบบ-สร้างอาคารจอดรถให้เช่า(CPS-1)ติดต่อบริษัท dome design & construction co,.ltd
140/130 Moo.3 Soi.Sukaprachasan1 Pakred Nonthaburi 11120
E_mail : dome_design@hotmail.com
Tel : 08-6760-6067 Line ID:dome_design